Munkahengerek katalógus

 

Pneumatikus munkahenger katológus, AZ pneumatica